Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
The Beautiful You by Janet is gevestigd te Bladel en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 75889048. Janet Fiévez- Smolders – The Beautiful You By Janet. De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen The Beautiful You by Janet en haar opdrachtgevers. The Beautiful You by Janet accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk overeengekomen.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen, transacties en leveringen van diensten tussen The Beautiful You by Janet en haar opdrachtgevers.

Waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot The Beautiful You by Janet in een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitsel alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

De opdrachtgever aanvaardt de toepassing van de algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van The Beautiful You by Janet.

Tarieven
Alle tarieven en prijzen bedoeld voor particuliere opdrachtgevers zijn inclusief 9 of 21% BTW. Alle tarieven en prijzen bedoeld voor zakelijke opdrachtgevers zijn exclusief 9 of 21% BTW. De tarieven zijn terug te vinden op www.thebeautifulyou.nl

Reis- en onkostenvergoeding
De door de The Beautiful You by Janet gemaakte reis- en onkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0.55 per kilometer. Gerekend vanaf het correspondentieadres zijnde het Aangelag 16, 5531 XL Bladel. Tot 15km vanaf postcode 5531 wordt geen reiskosten gerekend.

Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en The Beautiful You by Janet.

Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.

Betaling
Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/ overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Er wordt na de proefsessie gefactureerd en dient voor de trouwdag voldaan te zijn.

Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen middels een schriftelijke melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur. Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

Annulering, opzegging, beëindiging en opschorten van de overeenkomst.
Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door The Beautiful You by Janet gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/ try-out is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie/ try-out verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een try-out genoemd op de website van The Beautiful You by Janet www.thebeautifulyou.nl. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14e dag voor de opdracht 30%. b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. c) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%. d) Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

Aansprakelijkheid
The Beautiful You by Janet sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van The Beautiful You by Janet en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan The Beautiful You by Janet kunnen worden toegerekend.

Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen The Beautiful You by Janet is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.

Ondanks dat The Beautiful You by Janet hypoallergene cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. Dit is een reactie van de huid op een bepaald ingrediënt van de producten die gebruikt worden door The Beautiful You by Janet. Dit ligt nooit aan de producten die worden gebruikt, maar aan de reactie van de huid. Zij is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

Foto’s
De klant geeft The Beautiful You by Janet toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, online portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. The Beautiful You by Janet zal de foto’s dan niet gebruiken.

Privacy
The Beautiful You by Janet is transparant en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We zullen er alles aan doen om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en The Beautiful You by Janet is Nederlands recht van toepassing. Versie: 31-01-2024